Polska wersja

English version

Accessing materials


Contact Price list Scientific Information Library`s publications
Opening hours Acquisition History PFBN
Structure Cataloguing Services PROJECTS
Regulations Accessing materials Events and conferences
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW


Formy udostępniania
 • Wypożyczalnia
 • Wypożyczalnia międzybiblioteczna
 • Czytelnie


Wypożyczalnia

Księgozbiór Wypożyczalni jest udostępniany na zasadzie wolnego dostępu. Zbiory znajdujące się w magazynie zamkniętym można zamawiać u dyżurującego bibliotekarza nie później niż 30 min. przed zamknięciem Wypożyczalni. Wszystkie zbiory przeznaczone do wypożyczania można również zamawiać przez internet, za pomocą katalogu BGUM (wymagane aktywne Konto Czytelnika): https://um-hip.pfsl.poznan.pl/ipac20/ipac.jsp?profile=


Z Wypożyczalni mogą korzystać:
 • pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu,
 • pracownicy naukowi, studenci i doktoranci szkół wyższych miasta Poznania zrzeszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (PFBN),
 • osoby ściśle współpracujące z Uniwersytetem, posiadające osobisty adres mailowy w domenie: ump.edu.pl.

Podstawą założenia i aktywacji Konta Czytelnika jest:
 • dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu – odpowiednio legitymacja pracownicza, studencka lub doktorancka (w uzasadnionych przypadkach zaświadczenie, potwierdzające status studenta lub pracownika),
 • dla pracowników naukowych, studentów i doktorantów szkół wyższych zrzeszonych w PFBN – aktywne konto biblioteczne w macierzystej uczelni oraz odpowiednio legitymacja pracownicza, studencka lub doktorancka,
 • dla osób ściśle współpracujących z Uniwersytetem – dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz osobisty adres mailowy w domenie: ump.edu.pl.

Konto Czytelnika należy zakładać/aktywować, przesyłając konieczne informacje na adres mailowy Wypożyczalni: wypozyczalnia@ump.edu.pl. Korespondencję należy prowadzić z adresu w domenie macierzystej uczelni. Aktywacja jest ważna rok akademicki. W Wypożyczalni obowiązują limity i okresy wypożyczeń:
 • pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu – 20 woluminów na 180 dni z możliwością dwukrotnego przedłużenia na 90 dni.
 • pozostali czytelnicy – 5 woluminów na 30 dni z możliwością jednokrotnego przedłużenia na 30 dni.
Przedłużenia przez Internet można dokonać w ciągu 5 dni przed upływem terminu zwrotu. Osoby, które podały adres e-mail będą powiadamiane za pośrednictwem poczty elektronicznej o zbliżającym się terminie przedłużenia lub zwrotu.
Powiadomienia te są jedynie dodatkową informacją dla czytelnika - ich brak nie stanowi podstawy do zwolnienia od naliczonej opłaty za przetrzymanie wypożyczonych książek.

Dostęp do Konta Czytelnika jest możliwy za pośrednictwem strony www Biblioteki (zakładka \'Konto czytelnika\'): https://um-hip.pfsl.poznan.pl/ipac20/ipac.jsp?session=1I16LO1227002.196&profile=bg&menu=account&ts=1316771227054#focus


Logowanie do konta czytelnika:

LOGIN: numer pod kodem paskowym z legitymacji studenckiej
HASŁO: PIN (Początkowy PIN to 4 cyfry miesiąca i dnia daty urodzenia w formacie MMDD)
Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Do zadań Wypożyczalni Międzybibliotecznej należy:
 • sprowadzanie na prośbę użytkownika z innych bibliotek oraz instytucji naukowych dokumentów drukowanych (oryginalnych lub ich kopii), których Biblioteka nie posiada w swoich zbiorach. Warunkiem przyjęcia zamówienia krajowego jest brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w bibliotekach poznańskich, zagranicznego – brak poszukiwanych materiałów w bibliotekach polskich.
 • udostępnianie innym bibliotekom i instytucjom naukowym dokumentów drukowanych (oryginalnych lub ich kopii) ze zbiorów własnych. Biblioteka zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń międzybibliotecznych.
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały dla:
 • pracowników, studentów i doktorantów oraz emerytowanych pracowników naukowych Uniwersytetu,
 • pracowników ochrony zdrowia zatrudnionych na obszarze województwa wielkopolskiego (po przedstawieniu zaświadczenia o zatrudnieniu).
Z systemu wypożyczeń zagranicznych mogą korzystać wyłącznie pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu. Zamówienia międzybiblioteczne należy składać drogą mailową: wyp_zam@ump.edu.pl. Wymagane jest podanie dokładnych danych bibliograficznych, imienia i nazwiska oraz adresu mailowego osoby zamawiającej. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi osoba zamawiająca. Są one ustalane przed rozpoczęciem realizacji, zależą od cennika realizującej instytucji i wymagają akceptacji osoby zamawiającej.Czytelnie

Ze zbiorów znajdujących się w Czytelni Ogólnej i Czytelni Czasopism mogą korzystać wszyscy zainteresowani literaturą medyczną.

W Czytelni Ogólnej można korzystać z:
 • księgozbioru podręcznego (na zasadzie wolnego dostępu), który stanowią m.in. materiały dydaktyczne i literatura uzupełniająca dla poszczególnych kierunków studiów,
 • zbiorów znajdujących się w magazynach zamkniętych Biblioteki,
 • dzieł sprowadzanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.


Zamówienia na zbiory z magazynów zamkniętych należy składać u dyżurującego bibliotekarza nie później niż 30 min. przed ich zamknięciem. W Czytelni Czasopism są udostępniane najnowsze czasopisma polskie i zagraniczne na zasadzie wolnego dostępu. Starsze roczniki należy zamawiać z magazynów zamkniętych u dyżurującego bibliotekarza. Zbiorów udostępnianych w czytelniach nie można wypożyczać.
© Main Library of Poznan University of Medical Sciences