Polska wersja

English version

Udostępnianie zbiorów


Kontakt Charakterystyka zbiorów Informacja naukowa Wydawnictwa
Godziny otwarcia Gromadzenie Historia PFBN
Struktura organizacyjna Opracowanie Usługi biblioteczne PROJEKTY
Regulaminy Udostępnianie Uroczystości i konferencje
Formy udostępniania

 • Wypożyczalnia miejscowa
 • Wypożyczalnia zamiejscowa
 • Udostępnianie prezencyjne


  WYPOŻYCZALNIA MIEJSCOWA

  W samoobsługowym magazynie Wypożyczalni dostępne są materiały dydaktyczne i literatura uzupełniająca dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Uczelni. Pozycje ze zbiorów przechowywanych w magazynach zamkniętych zamawia się na rewersach.

  Zasady korzystania z wypożyczalni:

  • Podręczniki z magazynu otwartego wypożyczalni udostępniane są na 180 dni. Po upływie tego terminu można samodzielnie dokonać przedłużenia wypożyczonych materiałów przez Internet (2 razy na 90 dni).
  • Książki z magazynu zamkniętego wypożyczane są na 30 dni z jednokrotną możliwością przedłużenia przez Internet, na kolejne 30 dni.
  • Studenci pozostałych uczelni należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych mogą wypożyczyć 5 pozycji na miesiąc z możliwością jednokrotnego przedłużenia przez Internet na kolejne 30 dni.


  • Przedłużenia przez Internet można dokonać w ciągu 5 dni przed upływem terminu zwrotu. Osoby, które podały adres e-mail będą powiadamiane o zbliżającym się terminie przedłużenia lub zwrotu.

   Powiadomienia te są jedynie dodatkową informacją dla czytelnika - ich brak nie stanowi podstawy do zwolnienia od naliczonej kary finansowej za przetrzymanie wypożyczonych książek.

   Dostęp do konta czytelnika ze strony Biblioteki w zakładce 'Konto czytelnika'.

   Logowanie do konta czytelnika:
   LOGIN: numer pod kodem paskowym z legitymacji studenckiej
   HASŁO: PESEL

  Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają:

  • pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu,
  • pracownicy szpitali klinicznych Uniwersytetu,
  • pracownicy działalności podstawowej zakładów opieki zdrowotnej z terenu województwa wielkopolskiego i lubuskiego,
  • nauczyciele akademiccy, studenci i słuchacze studiów doktoranckich innych państwowych szkół wyższych miasta Poznania i instytutów Polskiej Akademii Nauk w ramach Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych,
  • pracownicy naukowi miasta Poznania będący na emeryturze lub rencie,
  • bibliotekarze bibliotek miasta Poznania,
  • inne osoby, po uzyskaniu zgody dyrektora Biblioteki Głównej.
  Prawo do korzystania z Wypożyczalni nabywa się po dokonaniu zapisu w komputerowym systemie HORIZON. Do zapisu niezbędne są:
 • pracownicy i studenci Uniwersytetu – dowód osobisty oraz odpowiednio legitymacja służbowa bądź studencka,
 • pracownicy i studenci innych uczelni - aktywne konto biblioteczne w systemie HORIZON w macierzystej uczelni, karta biblioteczna i dowód osobisty oraz odpowiednio legitymacja służbowa bądź studencka. • W roku akademickim 2020/2021 obowiązują następujące opłaty związane z korzystaniem z Wypożyczalni:

  aktywacja konta bibliotecznego na rok akademicki 12,00 zł
  duplikat karty bibliotecznej 12,00 zł
  aktywacja konta na rok akademicki dla pracowników i studentów Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz instytucji należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych 12,00 zł
  aktywacja konta na rok akademicki dla użytkowników spoza instytucji należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych 120,00 zł
  opłata regulaminowa za przeterminowany zwrot materiałów bibliotecznych za każdy dzień opóźnienia zwrotu jednego woluminu 0,20 zł


  WYPOŻYCZALNIA ZAMIEJSCOWA

  Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest umożliwienie czytelnikom korzystania z materiałów, których brak w Bibliotece Głównej oraz innych bibliotekach na terenie miasta Poznania.

  Prawo do korzystania z usług Wypożyczalni zamiejscowej mają:
 • pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu,
 • pracownicy służby zdrowia zatrudnieni na obszarze województwa wielkopolskiego,
 • biblioteki krajowe i zagraniczne
 • polskie instytucje naukowe.


 • W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych nie udostępnia się:
 • prac magisterskich i licencjackich,
 • baz danych i zbiorów zgromadzonych na nośnikach elektronicznych,
 • dzieł wyłączonych z wypożyczania.


 • Materiały sprowadzone z innych bibliotek w oryginale udostępnia się czytelnikom wyłącznie prezencyjnie w Czytelni Ogólnej Biblioteki Głównej.

  Udostępnianie prezencyjne

  Ze zbiorów Biblioteki korzystać mogą wszyscy zainteresowani. Zakres udostępniania, różny dla różnych grup użytkowników, reguluje Regulamin udostepniania zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

  UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

  Udostępnianie prezencyjne zbiorów w bibliotekach wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UM w Poznaniu prowadzone jest w czytelniach: ogólnej, czasopism, pracowników naukowo-dydaktycznych, otwartej kolekcji monografii oraz w czytelniach bibliotek filialnych i wydziałowych (w bibliotekach zakładowych tylko za zgodą kierowników jednostek organizacyjnych). Z tej formy udostępniania korzystać mogą osoby formalnie zainteresowane literaturą medyczną.

  W Czytelni Ogólnej można korzystać z księgozbioru podręcznego, który stanowią materiały dydaktyczne i literatura uzupełniająca dla poszczególnych kierunków studiów Uniwersytetu; zbiorów przechowywanych w magazynach zamkniętych Biblioteki Głównej; dzieł sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. W Czytelni zapewniono wolny dostęp do półek.

  W Czytelni Czasopism istnieje wolny dostęp do periodyków polskich i zagranicznych z ostatnich 10 lat. Do Czytelni zamawiać można starsze roczniki czasopism z magazynów bibliotecznych i inne materiały przechowywane w magazynach zamkniętych.

  Prawo do korzystania z Czytelni Pracowników Naukowo-Dydaktycznych mają pracownicy i doktoranci Uniwersytetu, pracownicy działalności podstawowej szkół wyższych i instytutów naukowych oraz zakładów opieki zdrowotnej. Czytelnia jest miejscem udostępniania informacji o zasobach z zakresu medycyny, farmacji i nauk pokrewnych oraz indywidualnego instruktażu z zakresu metod posługiwania się źródłami informacji naukowej. W Czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, który tworzą słowniki, encyklopedie, leksykony, bibliografie, informatory; rozpraw doktorskich przed ich obroną; materiałów pochodzących z innych lokalizacji Biblioteki.

  Prawo do korzystania z otwartej kolekcji monografii mają wszyscy zainteresowani literaturą medyczną. Do kolekcji istnieje wolny dostęp. Kolekcję tworzą: monografie naukowe, publikacje o charakterze dydaktycznym, habilitacje, materiały konferencyjne, serie wydawnicze itp.

 • © Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu